PARLAMENT        DOM NARODA


Ustrojstvo Zastupničkoga doma


Zastupnički je dom ustrojen i radi po Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, zakonu i odredbama Poslovnika Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH, a posebna pitanja što nisu regulirana ovim aktima mogu se uređivati i zaključcima Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH.
Zastupnički se dom prvi put saziva najkasnije 20 dana nakon objavljivanja rezultata glasovanja, a sazivanje prve sjednice vrši predsjedatelj prethodnoga saziva i predsjeda sjednicom do izbora novoga predsjedatelja Zastupničkoga doma. Zastupnički dom radi u sjednicama što se obilježavaju rednim brojevima. Zastupnički dom ima pravo na pečat Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i na druge pečate, sukladno Ustavu i zakonu.
Zastupnički se dom sastoji od 98 zastupnika, koji se biraju demokratskim putem na izravnim izborima, tajnim glasovanjem, na teritoriju cijele Federacije, sukladno Ustavu Federacije BiH i Izbornome zakonu Bosne i Hercegovine.

Izabrani zastupnici u Zastupničkome domu iz svake stranke osobe su s vrha liste te stranke, prema broju dobijenih glasova. Zamjene za zastupnike vrše se od osoba koje slijede na ostatku liste, prema redoslijedu koji zauzimaju na listi, s tim da se sukladno Ustavu Federacije BiH i Izbornom zakonu BiH vodi računa da najmanje četiri člana jednog konstitutivnog naroda budu zastupljena u Zastupničkome domu Parlamenta Federacije BiH. Mandat zastupnika u Zastupničkome domu je četiri godine, ukoliko Dom ne bude raspušten sukladno Ustavu Federacije.

Zastup nički dom ima predsjedatelja i dva dopredsjedatelja Zastupničkoga doma, koji ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda ili iz reda ostalih. Predsjedatelj i dva dopredsjedatelja Zastupničkoga doma biraju se iz reda zastupnika na sjednici Zastupničkoga doma poslije izvršene verifikacije mandata zastupnika u Zastupničkome domu. Prijedlog za izbor predsjedatelja i dva dopredsjedatelja Zastupničkoga doma podnose klubovi zastupnika.

Predsjedatelj Zastupničkoga doma:
1. predstavlja Zastupnički dom;
2. sudjeluje u pripremi, saziva i predsjeda sjednicom Zastupničkoga doma;
3. sudjeluje u pripremi, saziva i predsjeda sjednicom Kolegija Zastupničkoga doma;
4. pokreće razmatranje pitanja iz djelokruga Zastupničkoga doma na sjednicama;
5. dogovara se s predsjedateljem Doma naroda Parlamenta Federacije o načinu i
rokovima pretresanja odluka koje zahtijevaju potvrdu oba doma;
6. stara se o ostvarivanju programa rada Zastupničkoga doma i o tome obavještava Zastupnički dom;
7. stara se o primjenjivanju ovoga poslovnika;
8. stara se o ostvarivanju načela javnosti u radu Zastupničkoga doma i radnih tijela Zastupničkoga doma;
9. stara se o ostvarivanju prava i dužnosti zastupnika u Zastupničkome domu u svezi s vršenjem njihove dužnosti iz djelokruga Zastupničkoga doma;
10. stara se o odnosima i suradnji Zastupničkoga doma s drugim federalnim tijelima;
11. potpisuje akte koje donosi Zastupnički dom; i
12. daje upute tajniku Zastupničkoga doma u svezi s izvršavanjem poslova i zadaća.


Ukoliko je predsjedatelj Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH spriječen obnašati svoje dužnosti, on u dogovoru s dvojicom dopredsjedatelja odlučuje tko će izvršavati njegove dužnosti.

Zastupnički dom ima tajnika, koga, na prijedlog Povjerenstva za izbor i imenovanje, imenuje Zastupnički dom javnim glasovanjem.
Tajnik Zastupničkoga doma pomaže predsjedatelju Zastupničkoga doma u pripremanju i rukovođenju sjednicama i u usklađivanju poslova Zastupničkoga doma i radnih tijela Zastupničkoga doma, osigurava vođenje zapisnika sjednica Zastupničkoga doma, vrši prozivanje zastupnika u Zastupničkome domu, stara se o objavljivanju zabilješki sačinjenih na temelju tonske snimke sjednice, odnosno stenograma i vrši druga prava i dužnosti utvrđene ovim poslovnikom, kao i druge poslove koje mu stavi u dužnost predsjedatelj i dopredsjedatelji Zastupničkoga doma.
U slučaju da je tajnik Zastupničkoga doma spriječen nazočiti sjednici Zastupničkoga doma, predsjedatelju Zastupničkoga doma u rukovođenju sjednicom pomaže zastupnik koga odrede predsjedatelj i dopredsjedatelji Zastupničkoga doma.

 

 


Zadnja izmjena: 01-04-08
Unesite pojam za pretragu:

Broj posjeta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Copyright © Parlament Federacije Bosne i Hercegovine.2008.