Dom naroda ima Kolegij koji se sastoji od: predsjedatelja, dva potpredsjedatelja, predsjednika Kluba bošnjačkih izaslanika, predsjednika Kluba hrvatskih izaslanika, predsjednika Kluba srpskih izaslanika i tajnika Doma naroda.

 

Kolegij Doma naroda:

 

 • koordinira djelatnosti u pripremi sjednica Doma naroda i utvrđivanju dnevnih redova na tim sjednicama;
 • stara se o ostvarivanju prava i dužnosti izaslanika u svezi s obavljanjem njihove funkcije;
 • stara se o ostvarivanju suradnje sa Zastupničkim domom;
 • stara se o ostvarivanju prava i dužnosti Doma naroda prema predsjedniku i potpredsjednicima Federacije i Vladi Federacije sukladno Ustavu Federacije;
 • razmatra pitanja ostvarivanja odnosa i suradnje sa skupštinama kantona, grada i općine;
 • stara se o ostvarivanju prava i dužnosti Doma naroda prema sudovima Federacije sukladno Ustavu Federacije;
 • stara se o ostvarivanju međuparlamentarne suradnje entiteta i države BiH i organa Brčko Distrikta BiH;
 • razmatra pitanja parlamentarne procedure i primjene ovoga poslovnika;
 • razmatra inicijative i prijedloge upućene Domu naroda;
 • utvrđuje nacrt i prijedlog poslovnika i program rada Doma naroda i stara se o njegovoj provedbi


  Biografije članova kolegija


Lidija Bradara, predsjedateljica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH

Lidija Bradara, predsjedateljica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, rođena je 17.08.1971. godine u Kiseljaku. Osnovnu i Srednju školu završila je u Kiseljaku, Ekonomski fakultet u Sarajevu. Udata, majka jednog djeta, baka jednog unuka.
Zanimanje: Ekonomist
Radno iskustvo: Služba za financije i proračun općine Kiseljak, izaslanica u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, savjetnica predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.
Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:Članica Predsjedništva HDZ BiH od 2003. godine, predsjednica ŽO HDZ BiH Županije Središnja hrvna, ravnateljica Političke akademije HDZ BiH, od 2002-2010 zastupnica u Saboru Kantona Središnja hrvna, od 2005-2011 izaslanica u Domu naroda P F BiH, na izborima 2014 godine izabrana za zastupnicu u Saboru KSB.

 

 

E-mail: lidija.bradara@parlamentfbih.gov.ba

Jasenko Tufekčić, potpredsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hecegovine

Jasenko Tufekčić, potpredsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hecegovine, rođen je 20.09.1960. godine u Livnu.
Zanimanje: dipl.pravnik
Djelatno iskustvo:
Pravni referent, općinski sudac za prekršaje, ravnatelj Imovinsko-pravne službe, kantonalni ministar, dopredsjedatelj Kantonalne skupštine

 

 

 

 

E-mail: jasenko.tufekcic@parlamentfbih.gov.ba

Drago Puzigaća, dopredsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hecegovine

Drago Puzigaća, dopredsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hecegovine, rođen je 03.09.1954. godine u Drvaru.

Zanimanje: dipl.pravnik

Djelatno iskustvo:
profesor u Srednjoškolskom centru "Marija Bursać" Drvar,
šef Odjela za opću upravu Općine Drvar, načelnik Općine Drvar

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman: predsjednik Općinskoga odbora SNSD - Drvar, dopredsjednik Skupštine Kantona 10, u sazivu 2006 - 2010 dopredsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH i dopredsjedatelj u saziv 2010-2014 Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.

 

 

 

E-mail: drago.puzigaca@parlamentfbih.gov.ba

Tomislav Martinović, predsjednik Kluba izaslanika hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH

Tomislav Martinović, predsjednik Kluba izaslanika hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hecegovine, rođen je 07.02.1967. godine u Mostaru.

Zanimanje: Dipl. jur.

Radno iskustvo:
Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona,
MUP HNK,
Skupština HNKS

Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:
Član KO HDZ BiH Hercegovačko-neretvanskog kantona,
član Nacionalnog vijeća HDZ BiH

 

 

 

 

E-mail: tomislav.martinovic@parlamentfbih.gov.ba

Slaviša Šućur predsjednik Kluba izaslanika srpskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH

Slaviša Šućur, predsjednik Kluba izaslanika srpskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hecegovine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: slavisa.sucur@parlamentfbih.gov.ba

Osman Ćatić, predsjednik Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH

Osman Ćatić, predsjednik Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hecegovine, rođen je 15.04.1976. godine u Konjicu. 
Zanimanje: Prof. historije  
Radno iskustvo: Općinsko vijeće Konjic - predsjednik Kluba SDA, Federalno ministarstvo kulture i sporta, Skupština HNK-a. 
Stranačke aktivnosti i dosadašnji politički angažman:  Član Glavnog odbora SDA BiH

 

 

 

E-mail: osman.catic@parlamentfbih.gov.ba

Izmir Hadžiavdić, tajnik Doma naroda Parlamenta Federacije BiH

mr. sc. Izmir Hadžiavdić, tajnik Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, rođen je 04. siječnja 1960. godine u Derventi. Oženjen je i otac dvoje djece. 
Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Položio Pravosudni ispit.
Magistrirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.
Dosadašnja zaposlenja:
Od 1985. do 1992. godine - pravni zastupnik u SOUR-u UNIS-TCD.
Od 1996. do 2000. godine - pomoćnik ravnatelja Zavoda za javnu upravu u Federalnom ministarstvu pravde.
Od 1996. do 2001. godine – sudjeluje u brojnim radnim skupinama za izradu federalnih propisa.
1997. godine - promatrač općih izbora u Nizozemskoj uime države Bosne i Hercegovine.
2001. godine - član Tajništva Vlade Federacije BiH za otklanjanje administrativnih zapreka za strana ulaganja.
Od 1996. do 2002. godine - član redakcionih odbora, urednik i autor brojnih publikacija Federalnog ministarstva pravde.
Od 2002. godine - član Povjerenstva za polaganje stručnog upravnog ispita i ispita općeg znanja.
Od 2002.godine obavlja dužnost tajnika Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.

 

E-mail: izmir.hadziavdic@parlamentfbih.gov.ba